Close
Du har ingen varer i handlekurven.
Søk

Betingelser

Generelt

De angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer levert av Parketthuset AS. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Parketthuset AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Betingelsene er utarbeidet ihht Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

Hvordan handle hos oss

Vi prøver å skaffe deg informasjon som underlag til å ta en beslutning til en løsning som passer for deg, byggteknisk, praktisk og økonomisk.

Vi kan dokumentere verdier for hva produktene gjør, men kan aldri garantere den endelige opplevelsen, da dette avhenger av en lang rekke faktorer utenfor vår kontroll. Erfaringsmessig vil alt hjelpe, men støyens art og fordeling i frekvenser, kvalitet og type byggematerialer, omgivelser og montasjen av produktene vil innvirke i forskjellig grad.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidsrommet fra vi har mottatt betaling til kunden mottar varene. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Dersom kunde ønsker å utsette sin levering, kan dette avtales. Lagring for kunde blir belastet med lagerleie utover 14 dager. Slik lagring er begrenset til 4 uker. Dette forutsetter at ordren er 100 % betalt.

ALLE OPPGITTE LEVERINGSTIDER ER VEILEDENDE, og kan avvike.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Parketthuset AS, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget

Varelevering og montering

Ved levering til adresse, menes til gateadresse. Levering vil si at varen er levert bakkeplan. Det er ikke inkludert annen bæring om ikke annet er avtalt. Det tas ekstra betalt for bæring utover dette, for eksempel bæring opp flere etasjer. Varen skal betales kontant før varen leveres ut.

Når kunden mottar varen, er kunden ansvarlig for og umiddelbart kontrollere varen for ytre skade. Dersom feil oppdages, må dette noteres på transportselskapets fraktbrev, og underskrives av kunde og sjåfør. Det gis ingen erstatning for skader som ikke merkes av på fraktbrev.

Monteringsarbeidet utføres på dagtid. Det tas forbehold om pris- og leveringsendringer.

Produktkontroll

Kunden må selv kontrollere produktet før montering. Det er ingen reklamasjonsrett på produkt med feil som er montert.

Reklamasjon

Før feil meldes til Parketthuset AS, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Parketthuset AS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Parketthuset AS slik at Parketthuset AS kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Parketthuset AS melding straks etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

Parketthuset AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Parketthuset AS, iverksette tiltak for å hjelpe kunden. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Parketthuset AS, dekker ikke Parketthuset AS disse utgiftene.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Retur

Dersom kunden ønsker å returnere varer, tas kun hele kartonger/uåpnet emballasje i retur. Det er så lenge Parketthuset AS har varen på lager og det ikke har vært bestillingsvare. Alle returer skal avtales med selger. Retur uten avtale med selger gir ingen rett til kreditering. Tilbudsvarer og partivarer tas ikke i retur. Pakker skal returneres på forsvarlig måte, slik at skade ikke kan oppstå. Ved retur, der det ikke er produktfeil, blir det trukket 15% i returomkostninger. Kostnad for returfrakt faller på kunden.

Ekstraordinære forhold

Parketthuset AS er kun pliktig til hjelp, dersom det er påvist feil eller mangler ved varen. Dette gjelder likevel ikke hvis Parketthuset AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Parketthuset AS kontroll, og som Parketthuset AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Parketthuset AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Parketthuset AS side.

Salgspant

Parketthuset AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.
Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan søke om og får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene

Parketthuset AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Parketthuset AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, pandemier, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Parketthuset AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.